Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Staszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP w Staszowie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, w formie pisemnej.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

W myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania.
Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.


Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Armii Krajowej 10,
Zespół Kadr, Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 47 804 92 13, fax. 47 804 92 03
e-mail: staszow@ki.policja.gov.pl


Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazanym terminie oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 


Ustawa z dnia 6 września z 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

   Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2008
Data modyfikacji : 27.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Skrok
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Skrok
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Szczepaniak

Nawigacja

do góry